Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia i federacja są rejestrowane we właściwych sobie sądach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Zostały one uznane przez Księży Biskupów – Ordynariuszy danych diecezji i mają Asystentów Kościelnych.
Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae vitae”).
Są nimi:
• umacnianie instytucji małżeństwa
• kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa
• wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa
Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:
• pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła,
dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów
Kościoła Katolickiego
• aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na terenie całej Polski.
Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne, które:
• prowadzą parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, szkoły, świetlice – także dla dzieci niepełnosprawnych, poradnie rodzinne wraz z nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny
• pomagają rodzinom w trudnej sytuacji
• organizują tematyczne spotkania, sympozja dla pogłębienia wiary i wiedzy swoich członków
• zabierają publicznie głos w rozmaitych sprawach dotyczących życia rodzinnego i społecznego, wychowania młodego pokolenia itd., domagając się respektowania katolickiego systemu wartości.

Szczególne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich to:
• kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego,
• działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka
• występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność
• zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych
• wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży
• dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę Apostolską oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i instytucje krajowe i międzynarodowe.
Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym.
W celu włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich należy zgłosić się do najbliższego Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich lub Zarządu Głównego Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
O trybie tworzenia Kół Parafialnych Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich można informować się w Zarządzie Głównym Diecezjalnego SRK.
Kontakt z Zarządem Głównym SRK ułatwi także Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej.

Co to jest SRK w Mesznej ?

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich parafii Meszna liczy 15 członków. Są wśród nas cztery małżeństwa. Jesteśmy otwarci na przyjęcie kolejnych osób. Modlimy się nieustannie o to, aby nasza wspólnota powiększała się, abyśmy mogli realizować wiele nowych pomysłów, które rodzą się w naszych sercach i głowach.

Po co jesteśmy w naszej parafii ?

Po prostu, aby dołożyć nasze działania do inicjatyw wspierających Rodzinę, a więc naturalne środowisko każdego człowieka…
Stowarzyszenie nasze jest organizacją społeczną działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną. Skupia ono osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła Katolickiego za swoją. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Bielsko-Żywiecka w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich jest Bielsko-Biała.
Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Mesznej powstało w 1993 roku. Spotkania członków koła odbywają się z reguły w drugi poniedziałek miesiąca (z nielicznymi wyjątkami). Miejscem spotkań jest dom parafialny, którego gospodarzem jest nasz ksiądz proboszcz. Podczas spotkań formacyjnych z udziałem opiekuna duchownego ks. Marka Kamińskiego, poruszamy kwestie pogłębienia życia religijnego w środowisku rodzinnym oraz wiele innych spraw organizacyjnych wynikających z realizacji zadań które sobie stawiamy. Koło Parafialne realizuje zadania statutowe w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Jak konkretnie działamy ?

W każdy drugi poniedziałek miesiąca:

– o godzinie 18.00 rozpoczyna się Eucharystia w intencji rodzin naszej parafii oraz o uświęcenie małżeństw.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca:

– od godziny 17.00 prowadzimy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca.

W połowie stycznia każdego roku w niedzielę:

– organizujemy Przegląd kolęd i pastorałek

W każdą Niedzielę Palmową :

– organizujemy Przegląd palm po Mszy Świętej o godzinie 10.30

W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową:

– prowadzimy Rodzinną Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii . Rozpoczynamy o godzinie 21.00 przy kapliczce.

Po Pasterce:

Wspólne kolędowanie i opłatek parafialny.

Każdego 13 dnia miesiąca:

– o godzinie 19.00 wyruszamy na szlak różańcowy z Mesznej do Sanktuarium w Szczyrku ( niezależnie od warunków atmosferycznych i ilości chętnych). Każdy z uczestników organizuje powrót ze Szczyrku we własnym zakresie.

Każdego roku przeprowadzamy zbiórkę pieniężną na :

– stypendia dla uzdolnionej młodzieży i dzieci w Dniu Papieskim.

Włączamy się w akcje dotyczące ochrony życia.

W zależności od potrzeb:

Organizujemy wraz z księdzem proboszczem pielgrzymki parafialne. W ostatnim okresie były to następujące podróże:
– pielgrzymka na zakończenie Roku Miłosierdzia Kalwaria-Kraków Łagiewniki-Częstochowa;
– pielgrzymka trzydniowa do Mariazell, Wiednia, Melk;
– pielgrzymka trzydniowa do Zamościa, Lublina ( Roztocze);
– pielgrzymka na zakończenie roku 100 lecia objawień w Fatimie Trzebinia-Czerna-Kraków Łagiewniki

 

Mamy wiele innych ciekawych pomysłów , ale realizacja ich zależy od tego, na jaką pomoc innych kochanych parafian będziemy mogli liczyć.
DLATEGO SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

POTRZEBUJEMY WASZYCH RĄK – A DOKŁADNIE SERC OTWARTYCH NA POTRZEBY INNYCH.

TYM, KTÓRZY SĄ Z NAMI, SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

PROSIMY O MODLITWĘ.

Przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich jest pan Jacek Kowalcze.