STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

Od roku 1989 na terenie całej Polski, w poszczególnych diecezjach zaczęły powstawać Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które w roku 1993 utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Wszystkie stowarzyszenia i federacja są rejestrowane we właściwych sobie sądach na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. Zostały one uznane przez Księży Biskupów – Ordynariuszy danych diecezji i mają Asystentów Kościelnych.
Inspiracją do tworzenia formalnych struktur zrzeszających świeckich katolików była uroczysta promocja Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej i zawarte w niej wskazanie, by wspierać rodzinę w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła (szczególnie w „Humanae vitae”).
Są nimi:

 • umacnianie instytucji małżeństwa
 • kształtowanie warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa
 • wcielanie nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa

Działalność stowarzyszeń realizuje się w dwóch głównych nurtach:

 • pracy formacyjnej – nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła, dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów Kościoła Katolickiego
 • aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na terenie całej Polski.

Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne, które:

 • prowadzą parafialne domy kultury, katolickie przedszkola, szkoły, świetlice – także dla dzieci niepełnosprawnych, poradnie rodzinne wraz z nauczaniem metod naturalnego planowania rodziny
 • pomagają rodzinom w trudnej sytuacji
 • organizują tematyczne spotkania, sympozja dla pogłębienia wiary i wiedzy swoich członków
 • zabierają publicznie głos w rozmaitych sprawach dotyczących życia rodzinnego i społecznego, wychowania młodego pokolenia itd., domagając się respektowania katolickiego systemu wartości.

Coraz więcej członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich włącza się aktywnie w organizowanie życia społecznego, kandydując w wyborach do struktur samorządowych i parlamentarnych.
Dla pełnej i skutecznej realizacji wspomnianych wyżej zadań i celów statutowych w roku 1993 stowarzyszenia utworzyły Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Głównym jej zadaniem jest reprezentowanie rodzin katolickich wobec instytucji życia politycznego , społecznego i gospodarczego, a także występowanie do właściwych organów z propozycjami uregulowań prawnych.

Szczególne kierunki działań Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich to:

 • kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego,
 • działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka
 • występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność
 • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz programach gospodarczych, społecznych, kulturalnych i wychowawczych
 • wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży
 • dążenie do powszechnej akceptacji Karty Praw Rodziny sformułowanej przez Stolicę Apostolską oraz do jej pełnego respektowania przez wszystkie władze i instytucje krajowe i międzynarodowe.

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich może zostać osoba pełnoletnia dająca gwarancje realizacji celów i zadań stowarzyszenia poprzez właściwą postawę moralną w życiu osobistym i publicznym.
W celu włączenia się do pracy w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich należy zgłosić się do najbliższego Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich lub Zarządu Głównego Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
O trybie tworzenia Kół Parafialnych Diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich można informować się w Zarządzie Głównym Diecezjalnego SRK.
Kontakt z Zarządem Głównym SRK ułatwi także Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Diecezjalnej.

Co to jest SRK w Mesznej ?
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy parafii pw Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Mesznej liczy 20 członków (w tym seniorów wspierających nas modlitwą). Jesteśmy otwarci na przyjęcie kolejnych osób. Modlimy się nieustannie o to, aby nasza wspólnota rozrastała się i dawała dobre owoce na chwałę Bożą.

Po co jesteśmy w naszej parafii ?
Po prostu, aby naszymi działaniami wspierać Rodzinę, a więc naturalne środowisko każdego człowieka…
Stowarzyszenie nasze jest organizacją społeczną działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Posiada osobowość prawną. Skupia ono osoby wyznania rzymskokatolickiego, uznające naukę Kościoła Katolickiego za swoją. Terenem działania Stowarzyszenia jest Diecezja Bielsko-Żywiecka w swoich terytorialnych granicach. Siedzibą władz zwierzchnich jest Bielsko-Biała.

Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Mesznej powstało w 1993 roku. Spotkania członków koła odbywają się z reguły w drugi poniedziałek miesiąca. Miejscem spotkań jest dom parafialny, którego gospodarzem jest nasz ksiądz proboszcz. Podczas spotkań formacyjnych z udziałem opiekuna duchownego ks. Andrzeja Piotrowskiego, poruszamy kwestie pogłębienia życia religijnego w środowiskach rodzinnych oraz wiele innych spraw organizacyjnych wynikających z realizacji zadań które sobie stawiamy. Koło Parafialne realizuje zadania statutowe w porozumieniu z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Jak konkretnie działamy ?
W każdy drugi poniedziałek miesiąca:

 • spotykamy się o godzinie 17.40 i modlimy się w intencji rodzin naszej parafii
 • o godzinie 18.00 rozpoczyna się Eucharystia z modlitwą o uświęcenie małżeństw i rodzin naszej parafii.
 • dodatkowo na stoliku za ławkami można sięgnąć po Słowo Boże (cytaty z Pisma Świętego) oraz „dobrą książkę”

W każdą pierwszą sobotę miesiąca:
od godziny 17.00 prowadzimy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca – również to nabożeństwo staramy się ubogacić modlitwą, śpiewem, rozważaniami.

Każdego 13-go dnia miesiąca: wyruszamy na szlak różańcowy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce – zaczynamy zawsze o 19.00 spod pierwszej tajemnicy na leśnym parkingu na końcu ulicy Orczykowej w Mesznej. Każdy z uczestników organizuje powrót ze Szczyrku we własnym zakresie.

W połowie stycznia każdego roku w niedzielę:
organizujemy Przegląd kolęd i pastorałek
W każdą Niedzielę Palmową:
organizujemy Przegląd palm po Mszy Świętej o godzinie 10.30
W Wielki Piątek:
prowadzimy Rodzinną Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Rozpoczynamy o godzinie 21.00 przy kapliczce.

Po Pasterce: dzielenie się opłatkiem dla całej wspólnoty parafialnej.

W majową niedzielę organizujemy coroczną pielgrzymkę rodzin na Dróżki do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Każdego roku przeprowadzamy zbiórkę pieniężną na:
stypendia dla uzdolnionej młodzieży i dzieci w Dniu Papieskim

Włączamy się w ogólnopolskie akcje chroniące życie i rodzinę jak np.: zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim w sprawie ” eugenicznej aborcji”.

W zależności od potrzeb:

Organizujemy wraz z księdzem proboszczem pielgrzymki parafialne.
W ostatnim okresie były to następujące podróże:

 • pielgrzymka na zakończenie Roku Miłosierdzia Kalwaria-Kraków Łagiewniki-Częstochowa
 • pielgrzymka trzydniowa do Mariazell, Wiednia, Melk
 • pielgrzymka trzydniowa do Zamościa, Lublina ( Roztocze)
 • pielgrzymka na zakończenie roku 100 lecia objawień w Fatimie: Trzebinia-Czerna-Kraków Łagiewniki

Mamy wiele innych ciekawych pomysłów , ale realizacja ich zależy od tego na jaką pomoc innych parafian będziemy mogli liczyć.
DLATEGO SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

POTRZEBUJEMY WASZYCH RĄK – A DOKŁADNIE SERC OTWARTYCH NA POTRZEBY INNYCH

TYM KTÓRZY SĄ Z NAMI SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ

PROSIMY O MODLITWĘ

Przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Mesznej jest pan Jacek Kowalcze.